Henrik Mortensson i Enberget

Av Arild Kompelien 

Første gang publisert i Slækt & Slekt nr. 2, 2007.
Publisert på fennia.nu 25. mars 2011. 

Det følgende er tenkt som utgangspunkt for videre diskusjon, eller tanker som støtter eller svekker det som blir lagt fram. Mye er usikkert og det er lett å trå feil. Jo flere øyne som ser og  jo flere hoder som tenker dess større sjanse for å få det tilnærmet riktig.

Kontakt med flere personer som regner seg som etterkommere av Henrik Mortensson som bodde i Enberget i første halvdel av 1700-tallet, har reist en del spørsmål og uklarheter. Så langt ser det ut som den gjengse oppfatningen er at Henrik ble gift med Kari Mattiasdatter 24.10.1723. Med kirkeboka som kilde får paret barn i Juvberget og Gravberget. Videre har jeg også sett samme Henrik ført som sønn av Morten Mortensson i Risberget.


Det siste reiser et par åpenbare problemer. Kildene forteller at Morten Mortensson må ha forlatt Risberget før 1692, og i Gravberget ser han ikke ut til å ha vært etter den tid.  Han er i det hele tatt ikke kjent på Finnskogen på den tida Henrik skal være født. Oluf Olufsøn Toss får 1692 byksle 3 skinn i Risberget og det sies da at det er de tre skinn som Morten Mortensson tidligere har brukt - Tb. SØ 1692 f. 14a.

 

Første usikkerheten rundt Henrik fikk jeg ved Kari Mattiasdatters død i Enberget 1748. Hun sies å være 64 år gammel. Paret så ut til å ha fått en sønn Henrik Henriksson 1739 i Gravberget. Hvis alderen til Kari stemmer var hun da ca. 55 år gammel, og derfor lite sannsynlig mora. I første omgang kunne det ikke avvises, siden oppgitt alder ved død kan være feil

 

Men en innførsel i Tingbok for Solør-Østerdalen 1756 (fol. 256a) forsterket mistanken om at noe ikke stemte. I en tømmersak var en Morten Henriksson "Litian" innstevnet som vitne. Det blir da samtidig sagt han er hos sin mor Kari Matiiasdatter tilholdende hos Anders Mattiasson i Gravberget.

 

Denne Kari Mattiasdatter må følgelig være en annen enn hun som døde 1748, og hun måtte ha barn med en Henrik. Problemet ble diskutert med Jan Myhrvold, og vi kunne ikke se annen løsning enn at det på et tidspunkt var to par i Gravbergsområdet med identiske navn.

 

Jan viste også til en vielse i Dalby 22.10.1735 mellom enka Karin Mattesdatter fra Aspberget og "drängen Henrick Mårtensson" fra Gravberget. Dette ser ut til å være vielsen til Henrik Mortensson som kom til Enberget. På grunn av Karins alder er det lite sannsynlig at paret har fått barn sammen, og at det er denne Karin (Kari) som dør i Enberget 1748.

 

Etter Karis død fikk Henrik Mortensson en sønn Morten Henriksson, utenfor ekteskap, med Anne Andersdatter. Sønnen født i Enberget. Paret ble seinere gift 14.07.1754, og fikk deretter sønnen Anders Henriksson, også han født i Enberget. Henrik døde 21.01.1764 i Enberget - 70 år gammel. Anne Andersdatter døde 24.12.1771 i Enberget - 62 år gammel.

 

Karin fra Aspberget antas å være den Karin Mattesdotter Aspberget som ble gift i Dalby 16.08.1728 med enkemannen Mattes Mikkelsson Bringsåsen. Denne Mattes dør 1729.

 

Under ekstraskatten 1762 er Henrik og Anne innerster hos Morten Mortensson i Enberget. Det blir da sagt at de er i skrøpelige omstendigheter. Henrik er vanfør, de har legd og kan ikke betale skatten. Sønnen Morten er hos dem, men sønnen Anders nevnes ikke fordi han er for ung til å være med i skattemanntallet.

 

Paret Henrik Mortensson og Kari Mattiasdatter Gravberget som ble gift 24.10.1723 må være et annet par med samme navn, og det er dette paret som får barn i Juvberget og Gravberget. Kjente barn så langt er: Berte Henriksdatter f. 1727 Juvberget, Mari Henriksdatter f. 1732 Juvberget, Erik Henriksson f. 1735 Juvberget, Henrik Henriksson f. 1739 Gravberget. I tillegg har de en sønn Morten Henriksson Liitiäinen som ser ut til å være myndig på 1750-tallet. Hans dåp er ikke ført i Kb. Hof. En Mattes Henriksson døpt i Dalby 1737 som sønn av Henrik Månsson og Kari Mattiasdatter. Kan være samme par?

 

Ingen dødsnotis på verken Henrik eller Kari i dette siste paret. Men Kari kan være den Kari Mattiasdatter som dør på Silkoset 08.01.1774 - 68 år gammel. 1762 er hun på Silkoset hos Ola Olsson og Mari Henriksdatter. Mari kan være hennes datter. Mari 64 år 1801.

 

At Kari hadde tilknytning til Juvberget kommer fram i en sak 1751: Lars Andersson Gravbergets enke hadde stevnet,som vitne, Henrik Mortensson Juvbergets hustru Kari Mattiasdatter tilholdende i nordre Gravberget. Kari sier hun og hennes mann var til huse i Juvberget, og Lars Andersson brukte Juvberget med hennes verfar som lottruker -Tb. SØ 1751 f. 237a.
 

 

Henriks søsken
Heldigvis gir Tingboka for Solør-Østerdal gode hint om noen av Henriks sikre søsken:

1748 (f. 203b) - ble det på tinget reist krav fra dødsboet etter fogden Christian Juell. Det blir da nevnt at Henrik Mortensson Enberget var stevnet, men han var ikke blitt varslet. Broren Syver Gravberget lovde da å varsle ham.

 

1748 (f. 232a) - igjen krav fra boet etter fogden Juell. Nå møter Henrik Mortensson ved sin bror Ola Mortensson Rognerud.

 

1738 (fol. 213b) - Ola Olsson Utneset stevner Ola Mortenson Rognerud for gjeld. Gjelda skriver seg fra at Ola har kavert på vegne av sin bror Morten Mortensson Enberget.
 

 

Dette gir søskenflokken:


Henrik Mortensson i Enberget

Morten Mortensson i Enberget

Syver Mortensson på Gravberget

Ola Mortensson på Rognerud

 

 

Utover disse er det flere kandidater det kan være fristende å legge til. Forleøpig vil jeg likevel begrense meg til disse for klarhetens skyld. Disse 4 blir å anse som sikre brødre og derfor et godt utgangspunkt for å komme videre.
 

 

Mortenssønnenes foreldre
Først, - det er stor usikkerhet om hvem som er Mortenssønnenes foreldre. Slik jeg ser det, er det likevel bare to kandidater - Morten Jakopsson og Morten Andersson. De to er søskenbarn, og Morten J er nevnt i Finnemanntallet 1686 som 20 år og sønn av Jacob Mortensson Liitiäinen, mens Morten A samtidig var 16 år og sønn av Ander Mortensson Liitiäinen. Siden de er søskenbarn, er det vanskelig å få hjelp av barnas navn. Ved en tenkt søskenflokk på 5-6 barn hos begge vil det være stor sjanse for at man ville støte på flere med samme navn hos begge.

 

I Dalby får Morten Jakopsson og Beret Persdatter i 1695 døpt sønnen Anders Mortensson. De er da ført med Aspberget som bosted. Morten A får et barn utenfor ekteskap 1693 med Anne Josefsdatter. Barnets navn ukjent.  Anne blir 1693 stevnet for leiermål med Morten Andersson Liden. Det nevnes at hun er en finsk person i likhet med Morten. På tinget blir det opplyst at Morten har betalt sine bøter, men Anne møter ikke på tinget. Derimot møter Mortens far som sier at Anne er rømt til Sverige og muligens aldri kommer tilbake til Norge - Tb. SØ 3. mars 1693.

 

I Manntallet 1700 over finner, er Morten Andersson på Gravberget - 29 år gammel. Morten Jakopsson ikke nevnt i manntallet.

 

Blant finske kommunikanter nevnes Morten Jacopsson Gravberget å gå til alters i 1702. Samme dag går også Morten Andersson og kone til alters. 1702 var da begge i Gravberget. Etter det føres kun Morten Gravberget eller Morten Gravberget og kvinne som kommunikanter. Farsnavnet nevnes ikke. Derfor vanskelig å si om det er to eller en Morten Gravberget som går til alters. I 1708 skjer det en gang at to igjen går samtidig, den ene med, den andre uten kvinne.

 

Et lignende problem er det med barna som er ført i kirkeboka (og et kapittel for seg er at finnedelen av kirkeboka er så rotete at det er håpløst å vite hvilket år man arbeider med, slik at angitte år må tas med ei klype salt). I kirkeboka kun ført Morten Gravberget som far. Første problemet er, - dreier det seg fremdeles om to forskjellige Morten? Hvis så er tilfelle - hvilke barn hører til hvem? Og hvis det er en og samme Morten - hvilken av dem er det som er far til barna?

 

Til fordel for Morten Andersson som far taler at han fra Finnemanntallet 1686 fram til sin død blir nevnt i diverse sammenhenger som boende på Gravberget, og må ha vært en stabil bruker der. Han er også med i matrikkelen av 1723. Likevel gjør ikke det ham automatisk til far av alle Mortenssønner- og døtre i Gravberget på denne tida. Morten Jakopsson er registrert som kommunikant i Gravberget, og noen av barna kan godt være hans. Man bør ikke legge for mye i det, men da Morten Japopsson går til alters, går han alene, mens Morten Andersson uttrykkelig er nevnt å gå sammen med sin kvinne.

 

Barna nevnt i Hof kirkebok er Henrik 1702, Jacob 1704, Jertru 1705, Morthen 1710, Johan 1712, Siver 1713. Ola Mortensson dør 1764 på Knashaug, Våler og skal etter alder være født ca. 1699, et par år før kirkeboka for Hof starter. Henrik Mortensson i Enberget 70 år ved død 1764, og derfor født ca. 1695?

 

Det som videre vites om Morten Andersson er at han ved kontrakt av 18.desember 1718 avstår sin bebodde plass til svigerønnen Henrik Andersson mot at denne betaler hans gjeld på 160 rdl. 1 ort 1 sk. og føder Morten og kone for livstid - Tb. SØ f. 229. Samme år får Henrik bykselseddel fra fogden Christian Juel. Henrik Andersson Risberget ble gift 19. februar 1719 med Annika (Anne) Mortensdatter. En av forloverne var Ola Mortensson Rognerud.

 

Dersom Morten Anderson hadde minst fire sønner, er det underlig at det er dattera med mann som tar over bruket. Grunnen til det kan være kravet om å betale Mortens gjeld. Utgangspunktet var derfor dårlig for en som ikke hadde midler. I de to skiftene etter Morten var f. eks. nettoen på 19 og 3 rdl., hos Syver 32 rdl., og Henrik blir 1762 nevnt som så fattig at han ikke kan betale noen skatter. Bedre stilt var det vel heller ikke i deres ungdom.

 

En litt problematisk opplysning hjelper til med å knytte de nevnte sønner til Morten Andersson. I 1763 reiser Christen Amundsson Løvberget sak mot Ola Olsson på Nedgarden i Gravberget. Samme dag også sak mot Syver Mortensson Gravberget. Syver møter ikke, men det sies han møter ved sin søstersønn Ola Olsson Nedgarden - Tb. SØ 1763 f. 11b.

 

Mortenssønnene hadde derfor ei søster. Det usikre her, er Ola Olsson Nedgarden. Men han antas å være sønn av Annika Mortensdatter, nevnt over, fra hennes andre ekteskap med Ola Gudmundsson, og Ola f. 1734 og død 1787. Alder ved død støtter at det er samme mann. Stemmer dette, må derfor Mortenssønnene være brødre av Annika og følgelig sønner av Morten Andersson.

 

Et lignende utsagn kan tas til inntekt for samme konklusjon: Peder Tollefsson og sønnen Ola Pedersson Åsnes stevner i 1755 Anders Larsson Gravberget for ei gjeld på 4 rdl. Anders møtte ved sitt søskenbarn Ole Mortensson Gravberget, som er identisk med Ola Mortensson som tidligere var på Rognerud (ser ut til å ha bodd flere steder etter første kones død i 1743, og døde 1763 på Knashaug). Anders Larsson var sønn av Lars Andersson og Marit (Marte) Andersdatter. Morten Jakopssons kone het Beret (Brita?) Persdatter, og barn fra de to familiene kunne etter navnene å dømme ikke være søskenbarn. Morten Anderssons kone er ikke kjent, men kan ut fra det overstående tenkes å være søster av Marit Andersdatter. Eller kan Lars Andersson og Morten Andersson være brødre? Lars skal etter alder ved død være født ca. 1681. Hvis han som Morten Andersson var sønn av Anders Mortensson Liitiäinen burde han være nevnt i Finnemanntallet, noe han ikke er. Men hvem som er søsken fra de to parene får være en annen diskusjon. Opplysningen er i det minste et indisium på at det er Morten Andersson som er faren til Mortenssønnene. Den siste opplysningen kan lett forkludres ved å tenke seg flere ektskap, eller et ekteskap nummer to for Morten Jakopsson med ei Andersdatter. Men det blir rein spekulasjon. Så langt er ikke noe slikt kjent.

 

Tillegg
Kari Mattiasdatter som 1751 holdt til i nordre Gravberget hos Anders Mattiasson, og vitner i saken fra 1751, nevnt tidligere her, at Lars Andersson Gravberget drev lottbruk i Juvberget sammen med hennes verfar. Siden hun var gift med Henrik Mortensson måtte verfaren nødvendigvis være en Morten. Det kan da være fristende å antyde Morten Jakopsson som verfaren. Han skal ei tid ha holdt til i Juvberget, men muligens på svensk side. Hvis det stemmer blir de to Henrik Mortenssønnene tremenninger. Videre er da muligens den Henrik Mortensson som blir døpt 1702 sønn av Morten Jakopsson, mens Morten Anderssons Henrik etter alder ved død skulle være født ca. 1695.

 

I denne samenhengen kan også tas med Ingeborg Henriksdatter (som forbindes med Ingeborgsteinen) som får sønnen Daniel i 1741 utenfor ekteskap. I 1742 må hun møte på tinget for sitt leiermål og hun angir da gift mann Henrik Mortensson Gravberget som far til barnet. Viktig her å legge merke til at det ikke er Henrik Mortensson Enberget som blir navngitt. Jeg regner Ingeborg som datter av Henrik Andersson og Annika Mortensdatter nevnt tidligere. Etter det ville Henrik i Enberget være Ingeborgs onkel, og beskyldningen alvorlig for hans del, og derfor lite sannsynlig. Beskyldningen gjelder den andre Henrik, som på denne tida var i Gravberget. Stemmer det øvrige her, ville han være tremenning med Ingeborgs mor. En annen sak er at kirkeboka fører en Henrik Mikkelsson Järpliden som far.

© Arild Kompelien 2011