Anders Mortensen Lidens finske slektsnavn

Av Jan Myhrvold

 

Første gang publisert i Finnkultur nr. 3, 2006.
Publisert på fennia.nu 26. mars 2011.

 

Enkelte har sådd tvil om ektheten til finske slektsnavn 1821 fordi slike navn skulle være ”funnet på av Gottlund” eller ”gitt til personer av Gottlund”. Jeg har brukt mye tid på å analysere bruken av finske slektsnavn på grensefinnskogene og kjenner meget få eksempler på at disse navnene er feil. Det var faktisk navnebærerne selv som ga opplysningene til Carl Axel Gottlund.[1] Han gikk systematisk til verks med intervjuskjemaer og dokumentasjonen hans er vår viktigste kilde til finske slektsnavn.

1600-tallsnavnet Liten i Sverige og Liden i Norge har i nyere tid stort sett blitt tolket som skandinaviske varianter av det finske slektsnavnet Liitiäinen. Dette er helt naturlig siden etterkommere etter Anders Mortensen kalte seg Liitiäinen i 1821.[2] I de fleste tilfeller ville det dessuten vært nok til å vite at Liitiäinen også var Anders Mortensens finske slektsnavn, og at formene Liten og Liden var navnet slik det hørtes ut for svenske- og norske skrivere.


"Anders Mortensøn Liden" i finnemanntallet fra 1686

En ny opplysning gjør det likevel nødvendig å gjennomføre en analyse av navnebruken blant etterkommerne til Anders. I det to år gamle kildeskriftet ”C. A. Gottlunds folkmängden på finn-skogarne” fra 1823[3] kommer det fram at flere enn tidligere antatt av de som bodde i Gravberget på 1820-tallet kalte seg Käiväräinen og ikke Liitiäinen. Flere av dem var etterkommere etter Anders Mortensen på farslinja. Forskjellige forhold rundt navnene Liden/Liten, Liitiäinen og Käiväräinen gjør det nødvendig å stille spørsmålet; Var Liitiäinen virkelig Anders Mortensens finske slektsnavn? Jeg har under satt opp noen forhold for å drøfte problemet.


Forhold som taler for Liitiäinen som opprinnelig slektsnavn 

Mange forekomster av navnet Liden, Liiden, Liten og Liiten brukt om Anders Mortensen og hans søsken på 1600-tallet.

Forekomst av formene Litian og Littian brukt i 1756-57 om Morten Henriksen i Gravberget.[4] En overgang fra ä til a og bortfall av endelsen –en er vanlig i skandinaviske varianter av finske slektsnavn. Når vi tar disse særtrekkene med i betraktningen ligger Litian og Littian meget nært Liitiäinen.

Flere av Anders Mortensen etterkommere kalte seg Liitiäinen i 1821.[5] Eksempelvis fortalte etterkommere av Anders Mortensen i Bergslagen (Slätten i Järna) i 1817 til Gottlund at de var etterkommere etter Bertil Liitiäinen som flyttet dit ”ifrån de norska gränserna” på 1720-tallet.[6]Forhold som taler mot Liitiäinen som opprinnelig slektsnavn

Både Liden, Liiden, Liten og Liiten er navn som også er brukt om personer i Sverige som ikke var av finsk opprinnelse. Anders i Gravberget kom fra Sverige til Norge og navnet kan ha vært et svensk tilnavn mer enn et forvrengt finsk slektsnavn.

Liitiäinen kan ha oppstått i Gravberget. Det er kjent at enkelte slektsnavn har oppstått i de finsktalende områdene etter innvandring til Sverige og Norge.

De fleste etterkommere brukte navnet Käiväräinen i 1821.[7] Hvor kom dette navnet fra? Hvis Liden/Liten var et svensk tilnavn er det mulig at navnet ble brukt i kontakt med svenske og norske myndigheter. Et slikt tilnavn hindrer ikke at Anders også kan ha hatt et finsk slektsnavn som ikke kommer fram i kildene. Dette navnet kan ha vært Käiväräinen. Det fins en kjent kildeforekomst fra nærområdet til Gravberget fra 1700 da en Anders Käfwer står i manntallslistene for Medskogen i Södra Finnskoga. Denne Anders Käfwer kan ha vært sønn av Anders Mortensen og han er sannsynligvis far til Per Andersen Käiväräinen (1704-1784) som ble gift til Risberget.[8]


"Anders Käfwer" i manntallet for Medskogen 1700

 

Andre sammenhenger

Hvis vi ser på opprinnelsen til Anders Mortensen i Botjärn i Järbo i Gästrikland ligger dette ikke langt fra Ivantjärn i Ockelbo som også tilhører Gästrikland. Ivantjärns finske navn var Käivärä[9] som betyr Käiväräinens gård. Når det bodde folk av Käiväräinenslekta i Ivantjärn tidlig på 1600-tallet er det ikke utenkelig at slektninger slo seg ned i Botjärn 5-6 km unna.   Navnelikhetene er påfallende. Også i Käiväräinenslekta er navnene Anders og Morten vanlige. Anders Käiväräinen (han kan være identisk med den Anders som var i Medskogen i 1700) er kjent fra skattelister for Östmark på slutten av 1600-tallet[10] og Morten Mortensen Käiväräinen er kjent fra Brandval Finnskog hvor han står både i finnemanntallet fra 1686[11] og i svenske- og finnemanntallet fra 1700.

Vi må også ha i bakhodet at Käiväräinen-navnet kan ha kommet inn i slekta via inngifte. Det var ikke uvanlig at finnene kunne bruke morsslektas navn. Dette er i dag den mest sannsynlige forklaringen på Käiväräinen-bruken blant Anders Mortensen.

Oppsummering

Käiväräinen kan ha vært Anders Mortensens finske slektsnavn, mens Liden/Liten ble brukt i kontakt med de skandinaviske myndighetene.

Det er ikke mulig ut å motbevise at Anders Mortensen var en Liitiäinen. At navnet er dokumentert brukt av hans etterkommere fra 1750-tallet og utover til 1821 og at det er brukt både i Bergslagen og på Finnskogen er gode argumenter for fortsatt å kalle Anders Mortensen Liitiäinen. Navnet Liitiäinen kan selvfølgelig ha oppstått på Finnskogen helt uavhengig av at navnet også var i bruk i Finland, men det virker lite sannsynlig. Navnet fins fremdeles og i september 2006 var det 51 personer med navnet Liitiäinen i Finland.[12]

Forhåpentligvis kan disse tankene i framtida brukes til å komme til enda større visshet rundt Anders Mortensens finske slektsnavn.


[1] Carl Axel Gottlund (1796-1875) fra Juva i Savolaks i Finland besøkte i 1817 Dalarnas finnemarker og i 1821 var han noen måneder på finnskogene i Solør og Värmland. På sine reiser noterte han blant annet finnenes unike slektsnavn.

[2] Gottlund C. A., Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821, Malung 1986, s. 356, 359 og 372.

[3] Myhrvold J., Persson N., C. A. Gottlunds “Folkmängden på Finnskogarne” fra 1823, Elverum 2004.

[4] Tingbok for Solør og Østerdalen 1756 og 1757, hhv. fol 256a og 461a. Avskrift av originalen er foretatt av Arild Kompelien.

[5] Myhrvold, Persson 2004.

[6] Bertil (1704-1764) var sønnesønn av Anders Mortensen i Gravberget.

[7] Myhrvold, Persson 2004

[8] Etterkommerne av Per Andersen kan ikke knyttes til Anders Mortensen Liden/Liten direkte siden han er født så seint som ca 1704. Hans etterkommere kaller seg Käiväräinen i følge Gottlunds ”Folkmängden på finnskogarne” fra 1823. Det er mulig at Per Andersen var sønn av Anders Mortensens sønn Anders som var født i 1678.

[9] Gottlund C.A., Dagbok öfver dess resor på Finnskogarne i Dalarne, Helsing-land och Vermland år 1817, Dalarnas Museum, Malung 1984, s. 368.

[10] Länsräkenskaper Närke och Värmland 1694, Fryksände, s 2113; Anders Käfver

[11] Opsahl, Erik og Winge, Harald: Finnemanntallet 1686. Kjeldeskriftsfondet, Oslo, 1990, side 99; Morten Mortensen Kieveran, 30 år, født i Bergslagen.

[12] Den finske Befolkningscentralen på internett: <https://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.asp?L=2>

 © Jan Myhrvold 2011