Spor av slektsnavnet Öhmöinen i 1821

Av Jan Myhrvold

 


Publisert første gang i Slækt & Slekt nr. 2 2004
Publisert på fennia.nu 20050615

 

 

Da Carl Axel Gottlundvandret rundt påfinnskogene i grensetraktene mellom Solør og Värmland skrev han i sin dagbok om torpet Ömmestorp[1] i Östmarks forsamling at det var ryddet av en Öhmöinen. Dette er vanskelig å verifisere da ingen personer med dette slektsnavnet ble registrert av Gottlund i Östmark og vi heller ikke har klart å lokalisere finnetorpet i tidlig tid.

Et lite håp finner vi i Norra Ny hvor det i husforhøret 1821 for Svenshöjden er ei Annika Mattesdotter Öhmöinen født 1804.[2] Hennes mor er Britta Andersdotter Vaissinen, men faren står ikke oppført. Årsaken finner vi i husforhøret for Svenshöjden 1805-12 hvor Mattes Johansson står sammen med Annika og mora, men er markert som død 1811. Dette blir bekreftet i oversikten over døde i kirkeboka for 1811.[3] Ettersom Annikas mor kalte seg Vaissinen i 1821, kan vi gå ut fra at Öhmöinen-navnet kom fra faren. I husforhøret 1805-12 som er nevnt over, står det også at Mattis kom fra Norge i 1802 noe som korresponderer godt med familiens første barn i 1802. Dette barnet er ikke registrert verken i Grue eller Norra Nys kirkebøker, noe som viser at det hos personer som flyttet fram og tilbake over grensen ofte mangler informasjon i kirkebøkene langt inn på 1800-tallet. Går vi til norske kilder, finner vi Mattis Johansen og Berte Andersdatter i Halvortjernsberget i folketellinga for 1801 hvor alderen til Mattis er oppgitt til 25 år, mens tjenestejenta Berte Andersdatters alder var 28. I virkeligheten var Mattis født i 1773[4] og Britta i 1768.[5]

Mattis Johansens far var Johan Larsen som kom til Halvortjernsberget, men var født i Øyern i 1734. I listene over svensker i Grue 1734 finner vi Lars Larsen som fortalte at han var innkommet året før og født i Arnsjön 26 år tidligere.[6] Det gir oss et fødselsår rundt 1708. Hvis alt stemmer nå, har vi en Lars Larsson Öhmöinen, født ca 1708 i Arnsjö-området i Östmark. Som nevnt i første avsnitt ligger Ömmestorp i nærheten av Arnsjön, så tampen brenner. For å få vite mer om denne saken må vi over grensen til Sverige.

Lenge før min jakt på Öhmöinen-slektas eldste generasjoner hadde jeg i en annen sammenheng notert meg finnen Lars Larsson Öman som var i Åskagsberg i Östmark 1710. Han var i følge en rettssak da gift med Marit Persdotter, og hadde vært gift med ei Lisbet Henriksdotter som han hadde to sønner med.[7] Jeg hadde tidligere ansett Öman som et svensk soldatnavn, men måtte nå revurdere. I denne sammenhengen er det svært sannsynlig at Öman har med Öhmöinen å gjøre, og er et slektsnavn.

Videre kan vi seinere samme år lese i den svenske tingboka at bøndene i Millmark lover Anders Andersson i Arnsjön at Lars Larssons hus skal rives for å gi mer plass.[8] Dette var sannsynligvis Lars Larsson Öhmöinens hus, muligens Ömmestorp. En mulig bror av Lars Larsson Öman kan være den Pål Larsson som døde 78 år gammel i Hatacktorp i 1766.[9] I Gottlunds slektsnavnsoversikt nevner han under Öhmöinen at en Pål Öhmöinen først ryddet Ömmestorp.[10]

Slektsnavnet Öhmöinen fins ikke i Finland i dag, men det gjør faktisk Öman. Kanskje er Öhmöinen er en finsk versjon av Öman?[1] Ömmestorp ligger i nærheten av Arnsjön i Östmark.

[2] Husforhør Norra Ny 1820-25, Svenshöjden, side 364.

[3] Dödbok Norra Ny 1811, side 69.

[4] Kirkebok Grue 1773, side 512.

[5] Födelsebok Norra Ny 1768, side 224.

[6] Furuberg Pål: Svensker i Grue 1734, publisert i Slækt & Slekt 4/93.

[7] Almqvist, G.: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725, Eget forlag 1993, side 249.

[8] Almqvist 1993, side 260.

[9] Hatacktorp og Arnsjön ble innimellom brukt om hverandre i gammel tid.

[10] Forsberg Anna og Persson Niclas: Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna, Veidarvon, Gävle 2003, side 144.

© Jan Myhrvold 2005