Slektsnavnet Saastainen i Solør og Värmlands grensetrakter

Av Jan Myhrvold

 


Publisert første gang i Slækt & Slekt nr 1 2004
Publisert på fennia.nu 20050530

 

 

 

Av en eller annen grunn ser informasjonen i slektshistoriske artikler ofte ut til å kretse om noen utvalgte slekter og slektsnavn på Finnskogen. Typiske eksempler er Räisäinen, Mullikka, Porkka, Lehmoinen, Purainen, Liukkoinen og Paalainen. Det er logisk at slektshistorikere fokuserer på egne aner i sine artikler, men det forklarer ikke alt. For meg er det uforståelig hvordan slekta Saastainen i Öjeberget har blitt forbigått. Selv om det er tidkrevende, er det ikke spesielt vanskelig å følge den bakover fra Gottlunds innskrifter i husforhørene for Norra Ny i 1821. Verken Lars Bäckvall eller Jarl Ericson omtaler denne slekta spesielt, selv om enkelte av familiemedlemmene er med i oversiktene.

Jeg vil i tillegg til å gå bakover fra de dokumenterte Saastainen-personene i 1821 også presentere hypoteser på to sannsynlige (Pål og Lisbet) og ett usikkert barn (Karin d.y.) av stamfaren Karl Saastainen. Tabellen til slutt gir en grovoversikt på sammenhengen mellom personene med Saastainennavnet i 1821 og ovennevnte stamfar.

Hvorfor slo denne familien seg ned i Öjeberget?
Ved å ta utgangspunkt i de personene som kalte seg Saastainen ved Gottlunds besøk i 1821 og følge anene deres bakover, kommer en fram til at slekta Saastainen kan spores til Öjeberget i Norra Ny på slutten av 1600-tallet.[1] Öjeberget var ryddet en generasjon eller to tidligere med slektene Himainen og Moijainen i en tidlig dominerende posisjon. Alle Saastainen-forekomster i Norra Nys kirkebøker og de fleste fra Dalbys kirkebøker fra 1821 kan føres tilbake til Annika Pålsdotter Himainen som må ha vært gift med en Karl Saastainen. Deres barn var sannsynligvis født fra ca 1683 til ca 1695, men er ikke innført i kirkebøkene for Norra Ny. Familien flyttet kanskje til Öjeberget etter Karls død, men det er ikke kjent hvor denne familien bodde tidligere. I 1699 døde Karin Karlsdotter i Öjeberget 4 år gammel. Karin var sannsynligvis Karl og Annikas datter og 1699 er det nærmeste vi kan komme innflyttingstidspunktet ut fra kjente kilder i dag. Karl Saastainen var kanskje død allerede før familien kom til Öjeberget, men han levde neppe etter 1704.[2] Annika Pålsdotter er nevnt første gang i 1715 da hun solgte 1/6 av 3/4 i Öjeberget (står Flatåsen i saken) til sin brorsønn Anders Pålsson. Det står samtidig at hennes bror het Pål Pålsson.[3] Ved å følge Pål Pålssons etterkommere til 1821 kan vi se at han var en Himainen og etterkommer etter rydningsmannen Lars Himainen i Öjeberget. Arvelotten til Annika Pålsdotter Himainen bekrefter dette og kan forklares slik: ¾ var hennes far Pål Larssons eiendom som han sannsynligvis hadde ervervet gjennom arv og oppkjøp av sine søskens arvelotter. Annika hadde sannsynligvis to brødre og ei søster. Det ga en arv etter faren inndelt i sjettedeler, hvor hver sønn arvet 2/6 og hver datter 1/6. Eiendomsrett var altså grunnen til at Saastainenslekta dukket opp i Öjeberget og satt der helt til Gottlund kom innom i 1821.

Karl Saastainens etterkommere

Jeg har funnet seks mulige barn av Karls Saastainen og Annika Pålsdotter Himainen. De fire mest sikre er Annika f. ca 1683,[4] Erik f. ca 1685,[5] Henrik f. ca 1685?[6] og Karin 1695-99.[7] I tillegg er det mulig at Pål Karlsson ca 1683-1761[8] og Lisbet Karlsdotter f. ca 1690[9] var barn i samme ungeflokk. Ytterligere en Karin Karlsdotter er nevnt i kildene for Dalby sogn, men er mer usikker. Jeg vil i avsnittene under gå mer i detalj, spesielt på de av barna som stiftet familie.

Annika Karlsdotter
Älvdals härads dombok fra tinget 2/3 1706 nevner Annika Karlsdotter som hustru av Erik Kammeland. Erik Kammeland er identisk med Erik Johansson Kuhmalainen som på denne tida bodde i Backmyra i nærheten av Öjeberget. Det er mulig Annika Karlsdotter Saastainen var identisk med den Annika Karlsdotter som står i ei fattigliste i Flatåsen fra 1727.[10] Ingen barn av Annika Karlsdotter er kjent.

Erik Karlsson
Erik er kun kjent fra 1707 da han var fadder med oppholdssted Öjeberget.

Henrik Karlsson
Henrik var gift med Malin Henriksdotter som kanskje var fra Bjurberget i Södra Finnskoga. Det kan i så fall forklare hvorfor ikke vielsen står innført i kirkeboka for Norra Ny (kirkeboka her mangler sider for perioden 1702-1715). Henrik og Malin fikk fire barn i Öjeberget mellom 1711 og 1715: Henrik 1711, Tomas 1713-1767, Pål 1714-57 og Annika 1715. Det er mulig Henrik døde rett etter 1715, men han er ikke ført inn i kirkeboka for Norra Ny som død. Malin er sannsynligvis identisk med enka Malin Henriksdotter fra Öjeberget som i 1725 ble gift med Mattes Nilsson fra samme sted. Av de fire barna er Tomas og Påls historie tydelige i kildene. Begge hadde etterkommere som kalte seg Saastainen ved Gottlunds besøk.

Tomas f. 1713 var gift med Lisbet Nilsdotter Rämäinen (1718-65) fra Digerberget og de hadde barna Marit 1740,[11] Marit 1744, Henrik 1746-1808, Karl 1749, Nils 1751, Per 1754, Kerstin 1759, Karin 1761 og Mattes 1764. Familien bodde i Öjeberget til etter at Marit 1740 var født og flyttet så til Digerberget hvor de bodde noen få år før de via Brattforsen returnerte til Öjeberget. Västgårn eller Bastun i Digerberget, Nyskoga hette Sastala og Sastalansauna på finsk og er oppkalt etter Tomas. [12] Henrik Tomasson (1746-1808) ble gift og bodde i Öjeberget. Hans datter Annika f 1771 kalte seg Saastainen iflg. Husforhøret for Norra Ny og Öjeberget i 1821. Sønnen Nils Tomasson (1751) ble i 1781 gift med Ingeborg Persdatter fra Helgeberget på Grue Finnskog. Allerede i 1783 ble Nils gift med Berte Persdatter Navilainen fra Rotneberget og flyttet dit. Nils og Berte hadde ei datter Lisbet (f ca 1785[13]) som kalte seg Saastainen i følge Gottlund.[14] Sønnen Per Tomasson (1754) ble gift med Maria Eriksdotter som var født 1760 i Öjeberget. Per og Maria bodde først noen år i Öjeberget, men flyttet siden til Östmark hvor de bodde først i Långeruds säter og siden i Sörmarks säter. I husforhøret 1821 er Per Tomasson tilbake i Norra Ny, men bor nå i Nordviggen. Gottlund har notert Saastainen bak navnet hans i husforhøret. Torpet Svastanen like ved Svenshöjden i Nordviggen er oppkalt etter Per.[15]

Pål f. 1714 var gift med Annika Pålsdotter Raatikainen (f 1709) fra Skallbäcken. De hadde barna Henrik 1739-1809, Anders 1742, Pål 1744, Olof 1746, Erik 1748, Karl 1751 og Tomas 1755. Henrik Pålssons etterkommere fortsatte å bo i Öjeberget. Døtrene Marit f. 1761 og Lisbet f. 1768 ble registrert med Saastainennavnet av Gottlund i 1821. Anders Pålsson ble i 1767 gift med Karin Olsdotter fra Säterberget og bosatte seg der. Ingen av barna til Anders ble registrert med Saastainen i 1821. Pål Pålsson ble gift med enka Karin Tomasdotter Neuvoinen som var født i Bjurberget i 1725 men oppholdt seg i Kindsjön da de tok ut lysning i 1775. Olof Pålsson gift med Marit Andersdotter f 1739 fra Bjurberget og bodde der. Deres datter Annika kalte seg Saastainen i følge husforhøret for Bjurberget i 1821. Olof Pålsson kan teoretisk også være far til Olea Olsdatter Saastainen som bodde i Morttjernsberget da Gottlund var i området i 1821, men dette er meget usikkert. Gottlund noterte i 1821 at et av torpene i Bjurberget hette Suaastala på finsk, og ettersom dette var stedet ovennevnte Annika Olsdotter Saastainen bodde på er det innlysende at det må ha fått sitt navn fra Olof Pålsson. Erik Pålsson Saastainen f 1748 ble i 1775 gift med Kari Karlsdatter Raatikainen fra Vermunden. Eriks sønn Pål f. 1776 er kalt Saastainen i Gottlunds oversikter fra 1821-23. Karl Pålsson f 1751 var bosatt i Säterberget da han ble gift med Karin Mattesdotter Utriainen f 1754 i Djäkneliden. Disse av deres barn er kalt Saastainen i 1821: Lisa f. 1792 og Pål f 1789 kalt Saastainen i husforhøret for Kindsjön, Kerstin f. 1778 i husforhøret for Skråckarberget og Karin f 1781 i Folkmängden på Finnskogarna under Nordre Vermundsberget.

Pål Karlsson

Selv om Pål Karlsson oppholdt seg i Djäkneliden og ikke kan knyttes direkte til Öjeberget er det mulig at det er sammenheng mellom ham og Saastainenfamilien i Öjeberget. Jeg har dessverre ikke klart å følge Pål Karlssons etterkommere til 1821 for å finne Påls slektsnavn, men det eksisterte tydelige bånd mellom Pål Karlssons familie i Djäkneliden og Öjeberget. Slike bånd skyldes ofte slektskap og når avstanden mellom Öjeberget og Djäkneliden er 25-30 km blir det feil å snakke om tilfeldigheter. Öjeberget lå relativt sentralt plassert blant finnebosetningene, så det var ikke mangel på naboer som fikk folk til å flytte så langt.

Pål ble i 1734 kalt svoger av Olof Kristoffersson[16]. Olof Kristoffersson hadde tidligere bodd i Djäkneliden og var bror av Påls hustru, Anna Kristoffersdotter Utriainen. Det var trolig gjennom ekteskapet med Anna at Pål Karlsson kom til Djäkneliden. Pål var dreng i 1716 hos Nils Tomasson i Kringsberget. I husforhøret 1725 for Djäkneliden står Pål oppført som flyttet sammen med sønnen Olof til nettopp Öjeberget. I husforhøret for Djäkneliden 1731-32 står Tomas Henriksson fra Öjeberget (Påls brorsønn) som dreng hos Pål Karlsson (i Djäkneliden). Også utflytting fra 1750-tallet og utover fra Öjeberget til Säterberget ser ut til å ha hatt en viss sammenheng med slektskapet til Djäkneliden.


Lisbet Karlsdotter

Lisbet
står i husforhøret for Järpliden i 1724-26 sammen med sin mann Per Andersson (Liimalainen) som innkommet fra Djäkneliden. Det er sannsynlig at Lisbet der hadde bodd hos sin bror Pål Karlsson der. Lisbet og Per Andersson Liimalainen ryddet seinere Dulpetorpet på Hof Finnskog.

Karin Karlsdotter (d.y.)?
Karin Karlsdotter
er første gang nevnt i husforhøret for Djäkneliden 1729-30. Da står hun i husholdningen til ovennevnte Pål Karlsson som tjenestejente samtidig med Pål Pålsson fra Öjeberget som er nevnt to avnitt over. Sannsynligvis ble Karin gift med drengen Per Tomasson året etter, men vielsen står ikke i kirkeboka. Det er også en fare her for at Karins patronym var Andersdotter siden hun kalles det i husforhørene for 1731 og 32 for Gunneby smedja i Dalby, hvor også Lisbet Karlsdotter og Per Limelan fra forrige avsnitt oppholdt seg disse årene. I 1732 står det ei enke Karin Karlsdotter i husforhøret for Röjden.

I 1733 ble pigan Karin Karlsdotter fra Flatåsen (muligens Öjeberget) gift med enkemannen Mattes Mattesson i Mackaretjärn.[17] Da Karin døde i 1774 ble hennes alder oppgitt til 70 år. I kirkeboka for Norra Ny er det store hull i årene 1700-1703og Karin var kanskje født i dette gapet, hvis hun da ikke var døpt i nabosognet Dalby.[18] Karin Karlsdotter i Röjdens mor viser seg i å være Marit Staffansdotter, og det utelukker henne som datter av Karl Saastainen, med mindre han fikk barn med en annen mens han var gift.[19] Hvis det er snakk om to Karin Karlsdøtre i samme område, kan den ene være en Saastainen.


Pr. i dag har jeg ikke nok informasjon til å komme videre på Karin Karlsdotter. Hun er først og fremst tatt med for at vi i ikke skal overse henne i framtidige vurderingene.

Litt om navnet Saastainen
I dagens Finland fins det ingen som bruker dette slektsnavnet og det gjorde det heller ikke på Gottlunds tid. Gottlund forklarer i sin oversikt over finske slektsnavn på de svenske og norske finnskogene at han ikke hadde funnet Saastainen som eget slektsnavn i Finland, men pekte på Saastamoinen som et mulig beslektet navn. I 1821 noterte Gottlund 24 personer med dette slektsnavnet på sine vandringer i grensetraktene mellom Värmland og Solør.[20] Navnet på disse personene med sin tilknytning til den ”første” Saastainen i området kan leses i tabell 1 under. I 1994 var det 3731 personer som kalte seg Saastamoinen i Finland.[21]

Tabell 1

Personer som kalte seg Saastainen i 1821 med slektsforhold til Karl Saastainen.

           

G    e    n    e    r    a    s    j    o    n      n  r.

Kilde

Fornavn

Patronym

Slektsnavn

Sted 1821

Født

6

5

4

3

2

1

FPF

Anna

Henriksdotter

Saastainen

Öjeberget

1771

 

Anna

Henrik

Tomas

Henrik

Karl

HF

Annika

Andersdotter

Suaastainen

Säterberget

1783

 

Annika

Anders

Pål

Henrik

Karl

HF

Annika

Olsdotter

Suaastainen

Bjurberget

1779

 

Annika

Olof

Pål

Henrik

Karl

HF

Britta

Nilsdotter

Suaastainen

Dypåsen u/Uggenäs

1768

*

 

Olof

Pål

Henrik

Karl

FPF

Britta

Pålsdotter

Saastainen

Öjeberget

1792

Britta

Marit

Henrik

Pål

Henrik

Karl

HF

Elin

Eriksdotter

Suaastainen

Röjden, Ryki

1770

**

         

FPF

Gertrud

Persdotter

Suaastaisia

Norra Viggen

1791

 

Gertrud

Per

Tomas

Henrik

Karl

FPF

Henrik

Persson

Suaastaisia

Norra Viggen

1796

 

Henrik

Per

Tomas

Henrik

Karl

FPF

Kari

Eriksdatter

Saastainen

Søndre Vermundsberget

1792

 

Kari

Erik

Pål

Henrik

Karl

FPF

Kari

Karlsdatter

Saastainen

Nordre Vermundsberget

1781

 

Kari

Karl

Pål

Henrik

Karl

FPF

Kari

Steffensdatter

Saastainen

Juvberget

1776

***

         

HF

Karin

Pålsdotter

Suaastainen

Kindsjön

1818

Karin

Pål

Karl

Pål

Henrik

Karl

HF

Karl

Pålsson

Suaastainen

Kindsjön

1819

Karl

Pål

Karl

Pål

Henrik

Karl

HF

Kerstin

Karlsdotter

Suaastainen

Skråckarberget

1778

 

Kerstin

Karl

Pål

Henrik

Karl

FPF

Lisa

Henriksdotter

Saastainen

Öjeberget

1768

 

Lisa

Henrik

Pål

Henrik

Karl

HF

Lisbet

Karlsdotter

Suaastainen

Kindsjön

1792

 

Lisbet

Karl

Pål

Henrik

Karl

FPF

Lisbet

Nilsdatter

Saastainen

Lauvhaugen

1785

****

Lisbet

Nils

Tomas

Henrik

Karl

FPF

Lisbet

Nilsdatter

Saastainen

Skåkberget

1785

****

Lisbet

Nils

Tomas

Henrik

Karl

FPF

Marit

Henriksdotter

Saastainen

Öjeberget

1761

 

Marit

Henrik

Pål

Henrik

Karl

HF

Marit

Pålsdotter

Suaastainen

Kindsjön

1821

 

Pål

Karl

Pål

Henrik

Karl

FPF

Olea

Olsdatter

Saastainen

Morttjernsberget

ca 1780

*****

         

FPF

Per

Tomasson

Suaastaisia

Norra Viggen

1754

*******

 

Per

Tomas

Henrik

Karl

FPF

Per

Tomasson

Saastainen

Norra Viggen

1754

*******

 

Per

Tomas

Henrik

Karl

FPF

Pål

Eriksen

Saastainen

Østre Vermunden

1776

 

Pål

Erik

Pål

Henrik

Karl

HF

Pål

Karlsson

Suaastainen

Kindsjön

1789

 

Pål

Karl

Pål

Henrik

Karl

FPF

Pål

Pålsson

Saastainen

Öjeberget

1784

Pål

Marit

Henrik

Pål

Henrik

Karl

                       

*

Britta Nilsdotter har sitt navn fra stefaren Olof Pålsson

             

**

Elin Eriksdtr er ikke mulig å knytte til kjent Saastainengrein med dagens kunnskap. Kan ha forfedre oppfostret hos Saastainen

 

***

Kari Steffensdatter er ikke mulig å knytte til kjent Saastainengrein med dagens kunnskap. Sannsynligvis en misforståelse.

 

****

Lisbet Nilsdtr. i Lauvhaugen og Skåkberget er samme person

             

*****

Olea Olsdatter er ikke mulig å knytte til kjent Saastainengrein med dagens kunnskap. Navnet kan ha gått gjennom kvinneledd.

 

******

Per Tomasson Suaastaisia og Per Tomasson Saastainen er samme person. Suaastaisia er skrevet på Savolaksisk måte og står

 

******

I et annet kasus enn S(u)aastainen.

               
Litteraturliste


Utrykte kilder
-Bäckvall Lars: Älvdalsarkiv, avskrift av Älvdals härads dombok, 1734 sak 3

-Ekshärad kyrkoböcker; Lysningsprotokoll 1733-1803
-Dalby kyrkböcker; husförhörsböcker 1716-43 , 1751-66, 1777-1783, 1799-1821
-Dalby kyrkböcker; dop, födelse, vigsel og dödböcker 1694-1821
-Gottlund C.A.; Folkmängden på Finnskogarne, Helsinki 1823

-Grue kirkebøker 1749-1821
-Hof kirkebøker 1750-1821
-Norra Ny kyrkböcker; husförhörsböcker 1745-1821
-Norra Ny kyrkböcker; dop, födelse, vigsel og dödböcker 1687-1821
-Norra Ny kyrkböcker; kyrckliga räkenskaper 1686-1762
-Östmarks kyrkböcker; husförhörsböcker 1773-1821
-Östmarks kyrkböcker; dop, födelse, vigsel og dödböcker 1765-1821


Trykte kilder
-
Bograng Sigurd; Värmlandsfinsk ortnamnsforskning, Finnbygden nr. 2, 1967

-Ekstraskattemanntallet 1762, Hof sogn, Utg. av Sør-Østerdal slektshistorielag og Solør slektshistorielag, Flisa 1996
-Evensen Pål, Svenske- og finnemanntall 1700 i Solør og Odalen, Slækt & slekt nr. 1, 1995
-Forsberg Anna, Persson Niclas; C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna för Norra Ny församling 1820-25, Gävle 1999
-Forsberg Anna, Persson Niclas; Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna. En dokumentation 1817-1823, Gävle 2003
-Opsahl E., Winge H., Finnemanntallet 1686, Kjeldeskriftfondet, Oslo 1990
-Paikkala, S. og Mikkonen P.: Sukunimet, tredje utgave, Helsingissä kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 2000.
-Solør slektshistorielag; C. A. Gottlunds nedteckningar av finska släktnamn i husförhörslängderna 1821-1825 för Södra och Norra Finnskoga, Flisa 2000
-Trøseid Hans Marius; Grueboka Finnskogen, Grue kommune, Gjøvik 1990
-Trøseid Hans Marius; Hof bygdebok 3, Åsnes kommune, Flisa 1995


Internett
-Arkivverket, Digitalarkivet; Folketellinga 1801 for Hof og Grue sogn[1] Öjeberget kalles noen ganger også Norra Flatåsen eller bare Flatåsen i kildene

[2] Annika Pålsdotter fra ”Flatåsen” ble i 1704 gift med Henrik Eriksson fra Sörviggen. Samtidig virker det som
kirkebokas oversikt over døde i kirkeboka etter 1704 er god.

[3] Bäckvall Lars, Älvdalsarkiv, avskrift av Älvdals härads dombok for tinget 22/9 1715.

[4] Fødselsåret er et anslag. Ingen aldersangivelse fins i kildene.

[5] Fødselsåret er et anslag. Ingen aldersangivelse fins i kildene.

[6] Fødselsåret er et anslag. Ingen aldersangivelse fins i kildene.

[7] Fødselsåret er et anslag. Ingen aldersangivelse fins i kildene.

[8] Alder fra husforhør 1751-56 for Djäkneliden og alder oppgitt ved død.

[9] Lisbet oppholdt seg i Djäkneliden da hun ble gift med Per Andersson i følge husforhørene. Vielsen står ikke i kirkeboka for Dalby.

[10] Fattigregnskaper Norra Ny 1727, side 28.

[11] Sannsynligvis død før 1744 da neste Marit blir født. Ikke med i husforhøret 1745-50 for Digerberget.

[12] Bograng, Sigurd, 1967.

[13] Lisbet står ikke blant fødte i kirkeboka for Grue, men står sammen med foreldrene ved folketellinga i 1801.

[14] Gottlund C.A., 1823.

[15] Fra Savolaksisk Suaastainen som på norsk og svensk i dag bør skrives Soastainen, som høres ut som Svastanen.

[16] Bäckvall Lars, Älvdalsarkiv, avskrift av Älvdals härads dombok, 1734 sak 3.

[17] Ekshärad kyrkobok, Lysningsprotokoll 1733-1803, side 3.

[18] I Dalby sogn er kirkeboka ufullstendig fra 1694 til 1707 og mangler fra 1707 til 1713.

[19] I husforhøret for Mackaretjärn 1734-36 kalles Marit Staffansdotter svigermor til Karins mann.

[20] Forsberg og Persson, 1999, Dalby kyrkböcker, husforhør 1821-25, Gottlund C.A., 1823

[21] Paikkala og Mikkonen  2000, side 572.